آرشیو ‘كتابشناسي تهران ( بررسي پيشينه تهران )’

کتابشناسی تهران - مرآة البلدان ، جلد اول

پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

مرآة البلدان ، جلد اول

تالیف : محمد حسن خان اعتماد السلطنه

با تصحیحات ، حواشی و فهارس

به کوشش دکتر عبدالحسین نوائی و میر هاشم محدث

توجه : پایان صفحه ٨٢٢ تا پایان جلد اول در خصوص ” تهران ”

درباره کتاب …

این کتاب که بر اساس کتب جغرافیائی مولفین قدیم و سفرنامه سیاحان و مکتشفین جدید نوشته شده بدبختانه ناتمام مانده و تنها چهار مجلد از آن پرداخته آمده است آن هم نه هر چهار مجلد در جغرافیا بلکه از این مجلدات تنها قسمت اول و چهارم مربوط است به جغرافیا و دو جلد دوم و سوم شرح سلطنت سی ساله ناصرالدین شاه است از جلوس وی در ١٢۶۴ تا سال ١٢٩۴ یعنی سال سی ام پادشاهی وی .

توضیح آن که جلد اول تا پایان حرفتو کلمهتهرانکشیده شده و به مناسبت تهران ، پایتخت ( دارالخلافه ) دولت قاجاری و توسعه اخیر آن در سال ١٢٨۴ و عنوان جدیددارالخلافه ناصریاعتماد السلطنه فرصت را مغتنم شمرده برای تجلیل از مخدوم خود ناصرالدین شاه ، و شرح سلطنت سی ساله او را بر قلم آورده و نگاشته است .