تقدیرنامه های کافه تهرون

دریافت لوح سپاس به جهت :

- نفر برگزیده اول در چهارمین دوره مسابقه راهنمایی موزه ایران ( قصه گویی اشیاء موزه ای )

- راهنمای برگزیده استان تهران در هفتمین گردهمایی بزرگ راهنمایان گردشگری ایران

- برگزیده اول بخش نوشتاری تهران در دومین جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو

- کمیته اجرایی نخستین همایش گردشگری ادبی

- فعال عرصه گردشگری تهران قدیم

- فعال در ثبت خانه های تاریخی تهران

- تور مدیران وزارت امور خارجه

- سومین جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو

- داور بخش وبلاگ در دومین جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو

- داور بخش وبلاگ در نخستین جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو